Zapytanie ofertowe.

 

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Nawiedzenia NMP                               Wola Rzeczycka, 01.09.2023 r.

Wola Rzeczycka 148

37-455 Radomyśl nad Sanem

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Nawiedzenia NMP w Woli Rzeczyckiej jako Zamawiający poszukuje wykonawców do wykonania zadania pn.:

 

„Wykonanie prac konserwatorskich i remontowych w Kościele Parafialnym p.w. Nawiedzenia NMP w Woli Rzeczyckiej”

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie obejmuje wykonanie prac konserwatorskich i remontowych w Kościele Parafialnym p.w. Nawiedzenia NMP w miejscowości Wola Rzeczycka na działce nr ewid. 1140, obręb ewid. Wola Rzeczycka.

Zakres robót obejmuje w szczególności:

 1. Wymianę drzwi wejściowych w przedsionku kościoła;
 2. Oblicowanie ścian filonkami z litego dębu;
 3. Wykonanie dębowych schodów na chór z balustradą;
 4. Wykonanie drzwi dębowych przy wejściu na chór;
 5. Wykończenie wejścia do organów;
 6. Wykonanie zabudowy pod schodami;
 7. Oblicowanie dębem drzwi stalowych;
 8. Wykonanie prac konserwatorskich polichromii w kruchcie kościoła;
 9. Badania laboratoryjne uściślające datowanie dekoracji malarskiej oraz działania konserwatorskie techniczne i estetyczne;
 10. Inne niezbędne prace konserwatorskie.

Szczegółowy zakres robót określony został w Dokumentacji zamówienia (zał. nr 2.1 i 2.2) stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania. Wykonawca przed złożeniem oferty winien zapoznać się z zakresem robót w terenie.

Zamawiający umożliwia i zaleca Wykonawcom obejrzenie miejsca realizacji przedmiotu zamówienia w ramach oględzin i wizji lokalnej w celu zapoznania się z warunkami i miejscem realizacji zamówienia oraz jego otoczenia.

 

 1. Opis kryteriów oceny oferty:

Zamawiający będzie oceniał oferty na podstawie następujących kryteriów:

 • cena brutto – waga 80 %;
 • gwarancja na wykonane roboty – waga 20 % (minimalny okres gwarancji 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego).

 

 • Warunki płatności:
 1. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy będzie się odbywać w następujący sposób:
 1. 2% wynagrodzenia w formie zaliczki, które rozliczone zostanie protokołem odbioru, po wykonaniu zakresu robót,
 2. 98% wynagrodzenia płatne po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy i odbiorze końcowym przedmiotu umowy bez wad i usterek, w ramach udzielonej promesy.
 1. Zamawiający udzieli Wykonawcy zaliczkę na poczet wykonania przedmiotu umowy w wysokości 2% wynagrodzenia brutto.  Zaliczka zostanie udzielona na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury zaliczkowej po podpisaniu umowy w terminie do 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
 2. Rozliczenie finansowe przedmiotu umowy odbędzie się fakturą końcową, pomniejszoną o wysokość udzielonej zaliczki.
 1. Wykonawca zapewni finansowanie inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę z promesy, z zastrzeżeniem że zapłata wynagrodzenia w całości nastąpi po wykonaniu inwestycji.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu:

O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który:

 1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – wykaże, że dysponuje kadrą techniczną posiadającą stosowne uprawnienia – kierownik robót
 2. Wykaże, iż do realizacji przedmiotu zamówienia skieruje co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia konserwatorskie (na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca przedstawi wykaz osób – zał. nr 3, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji a także zakresu wykonywanych przez nie czynności).
 3. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie – wykonawca wykaże, że w okresie 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
  w tym okresie, wykonał z należyta starannością co najmniej jedno zamówienie (umowę)
  o podobnym charakterze, w budynkach lub na terenie wpisanym do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków lub inwentarza na łączną kwotę co najmniej 100 000,00 zł. (zał. nr 4)
 4. Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 5. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

 1. Termin realizacji zamówienia:

Rozpoczęcie – z dniem podpisania umowy.

Zakończenie – w terminie do dnia 31.03.2024 r.

 

 1. Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę należy przesłać lub złożyć do dnia 02.10.2023 r. do godz. 15.00 w formie papierowej na adres: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Nawiedzenia NMP, Wola Rzeczycka 148, 37-455 Radomyśl nad Sanem bądź elektronicznie na adres e-mail – mhejman@poczta.onet.pl

 

 • Dane do faktury oraz płatność:

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Nawiedzenia NMP

Wola Rzeczycka 148

37-455 Radomyśl nad Sanem

 

 • Załączniki do niniejszego zapytania ofertowego stanowią:
 • Załącznik nr 1 – Wzór oferty
 • Załącznik nr 2.1, 2.2 – Dokumentacja zamówienia
 • Załącznik nr 3 – Wykaz osób
 • Załącznik nr 4 – Wykaz robót (prac)

 

Aby dopełnić obowiązku wynikającego z ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno – prywatnym  (Dz. U.2018 poz. 2191), Zamawiający zobowiązany jest do odbierania drogą elektroniczną ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, tj. platformy elektronicznego fakturowania. 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

W przypadku powstania sporu na tle realizacji zamówienia potwierdzonego umową, Strony zobowiązane są do poddania ewentualnych sporów w relacjach z Wykonawcą o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.

 

 

Osoba do kontaktu:

 • Proboszcz parafii ks. Marcin Hejman 15 845 31 78
 • Załącznik nr1
 •   Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

   

  ……………………………………………….

  Pieczęć firmowa Wykonawcy

  OFERTA

   

  Zamawiający:

   

  Parafia Rzymskokatolicka p.w. Nawiedzenia NMP w Woli Rzeczyckiej

   Wola Rzeczycka 148

   37-455 Radomyśl nad Sanem

   

  W odpowiedzi na ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.:

   

  „Wykonanie prac konserwatorskich i remontowych w Kościele Parafialnym p.w. Nawiedzenia NMP w Woli Rzeczyckiej”

  Ofertę składa:

  Nazwa Wykonawcy/ów/…………………………………………………………………………………………………

  Adres Wykonawcy/ów/………………………………………………………………………………………………….

  Nazwa(firma)dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich członków konsorcjum)

  Tel. ………………………………….     fax………………………………………..

  e-mail ……………………………….

  NIP…………………………………..     REGON………………………………..

  Powiat ……………………………..     województwo…………………………

  Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej (jeżeli dotyczy):

  Nazwisko, imię………………………………………………………………………………………………………………..

  Telefon/faks…………………………………………………………………………………………………………………….

  1. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z warunkami określonymi
   w zapytaniu ofertowym oraz załączonej do niego dokumentacji:

  za łączną kwotę brutto (łącznie z podatkiem VAT )……………………………………………….zł,

  (słownie:………………………………………………………………………………………………………….),

  kwota netto ( bez podatku VAT) ………………………………………………………………………..zł,

  podatek VAT w wysokości …………………….% tj……………………………………………………zł.

  Podana cena jest ceną ryczałtową, nie podlegająca zmianie do końca terminu realizacji robót budowlanych.

  1. Oferujemy długość okresu gwarancji jakości: ……………. miesięcy/lat* (minimalny okres gwarancji 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego).
  2. Oświadczamy, że:
  • zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym oraz dołączona do niego dokumentacją, nie wnosimy do niego zastrzeżeń i uznajemy się za związanych określonymi w nim postanowieniami oraz zdobyliśmy wszystkie konieczne informacje potrzebne do przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia,
  • uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas 30 dni licząc od dnia ostatecznego terminu składania ofert,
  • przedmiotowe zamówienie zrealizujemy w terminie do dnia 03.2024 r.
  • przedmiotowe zamówienie zamierzamy wykonać z udziałem/bez udziału podwykonawcy*

  Wskazanie części zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom (jeżeli dotyczy)………………………………………………………………………………………………………… .

  • z wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach o nr ………. niniejsza oferta oraz wszystkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
  1. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres……………………………………………………………………………………………………………………………….
  2. Wszystkie strony naszej oferty wraz ze wszystkimi załącznikami są ponumerowane
   i cała składa się z……………………stron.
  3. Oświadczam, że podpisuję niniejsza ofertę jako osoba do tego upoważniona na podstawie załączonego: pełnomocnictwa / odpisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej / odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego*
  4. Oświadczam, że dokument o którym mowa w punkcie 6 można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, tj. pod adresem ……………………………………

  (adres, pod którym możliwe będzie pobranie przez Zamawiającego dokumentów w formie elektronicznej)

   

  1. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art.14 RODO[1]wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu**.
  2. Załącznikami do niniejszej oferty są:
  • ………………………………………………………………………….
  • ………………………………………………………………………….
  • ………………………………………………………………………….
  • ………………………………………………………………………….
  • ………………………………………………………………………….

   

   

  ……………………………………………dn…………………………..

   

  …………………………………………………                                                                                           (podpis osób uprawnionych do składania

  oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

   

  * niepotrzebne skreślić

  ** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

   

   

   

  [1] ) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
  z 04.05.2016, str. 1).

 • Załącznik nr 2.
  1. Scalenie kolorystyczne w obn;bie zachowanej polichromii pigmentami mineralnymi z kazein’! boraksow’! jako spoiwem.
  2. Rekonstrukcja nie zachowanych partii polichromii przy zastosowaniu technologii krzemianowej firmy KEIM. Malowanie powierzchni gladkich farbami Ecosil finny
   1. CEL I ZAKRES

    

   Celem prac jest pelna konserwacja techniczna i estetyczno plastyczna polichromowanych scian w kruchcie kosciola parafialnego pw. Nawiedzenia NMP w Woli Rzeczyckiej, co przywr6ci obiektowi zabytkowemu walory techniczne i estetyczne, mozliwie zblizone do zalozen autorskich. W zakres prac wejdq badania laboratoryjne uscislajqce datowanie dekoracji malarskiej, oraz dzialania konserwatorskie techniczne i estetyczne przywracaj<}ce dobry stan obiektu i umozliwiajqce dalsze jego trwanie w historii.

    

    

   1. WST PNE ROZPOZNANIE PROBLEMAlYKI HISTORYCZNO

   Wola Rzeczycka – wies w Polsce polozona w wojew6dztwie podkarpackim, w powiecie stalowowolskim, w gminie Radomysl nad Sanem.

   Kronika parafialna podaje, ze w dniu 16 maja 1928 r. ks. biskup Karol Jozef Fischer, sufragan przemyski, konsekrowal kosci6l i nadal nowo powstalej parafii w Woli Rzeczyckiej tytul Nawiedzenia sw. Elzbiety. Od tego momentu datuje siy funkcjonowanie parafii obejmujqcej swym zasiygiem S<}siednie wsie: Dqbrowt; Rzeczyckq, Kypy Rzeczyckq i Rzeczycy Okr<}glq.

   Polichromia w kruchcie widoczna powyzej boazerii zalozonej do ok. 1,5m wysokosci od podlogi. Wok6l portali i w podzialach pasowych namalowano imitacjt; marmuru. Plyciny wypelnia boniowanie, nad przejsciem do kosciola promienista gloria, nad wyjsciem na zewnqtrz malowidlo z przedstawieniem Chrystusa w p6lpostaci. Na plaskim stropie w osi przedstawiono golybicy w Z krzyzem i wizerunkiem oka bozego – symbol Tr6jcy Swiytej. Tlo stropu blt;kitne ze zloconymi gwiazdkami a wok6l symbolicznego przedstawienia Tr6jcy swit;tej okr<}g i krzyz zdobiony omamentem roslinnym.

    

    

    

   Ill. WST PNE ROZPOZNANIE PROBLEMATYKI KONSERWATORSKIEJ.

   l.BUDOWA TECHNOLOG/CZNA I STAN ZACHOWANIA

    

   Na w tku ceglanym pomozono tynki o dose gruboziamistej teksturze na scianach, na stropie i w przedstawieni Chrystusa S,l tynki gladzone., lub pobialy. Malowidlo wykonano w technice klejowej, wt6mie akrylowej lub emulsyjnej.

   Stan zachowania obiektujest zly.

   Tynki scian wraz z wqtkami wykazujci dose dobry stan zachowania. Zaobserwowano jedynie pojedyncze pykniycia min.: w dolnej partii sciany pln., w pld. wsch. a przede wszystkim dose szerokie rozpojenia Zastany obraz scian wskazyuje r6wniez na oslabienie podlozy z zapraw wapienno-piaskowych, widoczne poprzez liczne spykania oraz zarysowania. Zapewne jest to wynik ruch6w budowli, jak r6wniez slabej adhezji zapraw do W£!tku ceglanego, czy tez poszczeg61nych skladnik6w zapraw.

   Ponadto widoczne Sq drobne wykruszenia i uszkodzenia mechaniczne zwi<!Zane z uzytkowq funkcj’t obiektu oraz gdzieniegdzie otwory i zaslepienia puszek elektrycznych, wykruszenia zapraw oraz miejscowe odspojenia, czysto zwi<!Zane z przer6bkami pod instalacjy elektryczn4.

   Pojedyncze odpryski, i zluszczenia widoczne s   na boniach. Na calej

   powierzchni scian widoczne sq spykania, przetarcia, zacieki. Wykwity kropidlaka czarnego w postaci drobnych kropek widoczne Sq na fragmentach sciany pol:nocnej. Zaobserwowano tam liczne wykruszenia warstwy malarskiej i odspojenia  z  charakterystycznie  uniesionymi  brzegami  oraz  tendencjy do dalszych odspojen.

   Stan zachowania warstw malarskich og6lnie jest zly. Dolne partie scian poza uszkodzeniami mechanicznymi i odpryskami w wielu miejscach ulegly zabieleniu a warstwa malarska ulegla spudrowaniu i zluszczeniu, dotyczylo to zwlaszcza dolnych partii, tuz nad boazeriij. Widoczne tez sqzabielenia w g6mych partiach scian w glifach okiennych. Poza tym w wielu miejscach zauwazono liczne ciemne plamy i pociemniale retusze na stropie i w przedstawieniu Chrystusa. Gloria nad wejsciem do kosciola luszczy siy i odpada. Ten fragment

   jest z calq pewnosci4 przemalowany i wt6rne uzycie mocniejszego spoiwa przyczynilo si do tego stanu.

    

    

   1. WNIOSK/ I ZAtOZENIA KONSERWATORSKIE

    

   Bardzo zly stan zachowania dekoracji malarskiej na scianach, bezspornie wymaga natychmiastowej interwencji konserwatorskiej z powod6w zar6wno estetycznych jak i technicznych.

   Przed przystijpieniem do opracowania niniejszego programu wykonano

   szereg badan sondazowych. Zdobyte wiadomosci Sq jednak niepelne i wymagaj4 poszerzenia. Propozycja koncowej aranzacji btrdzie zatem mozliwa dopiero po

   wnikliwym przeanalizowaniu ukladu nawarstwien, jego zas1ygu i jakosci zachowanych warstw.

   Przewiduje siy w pierwszym etapie prac wykonanie odkrywek uscislajqcych stan zachowania i zasiyg wczesniejszych dekoracji w obrybie boniowania i promienistej glorii wok61krucyfiksu nad wejsciem do nawy. Po tych ustaleniach komisja konserwatorska zadecyduje, kt6ra warstwa bydzie odsloniyta i eksponowana. Pelny poglqd na istnienie innych warstw historycznych i okreslenie zasiygu ich wystt;powania mozliwe bydzie dopiero po wykonaniu badan i odkrywek z rusztowan. Konserwacja techniczna poprzedzona bt;dzie zatem badaniami i uscisleniem zasiygu, ilosci i jakosci nawarstwien.

   Zaklada siy oczyszczenie polichromii na scianach metodami opracowanymi na podstawie przeprowadzonych prob dla poszczeg6lnych partii scian – zmywanie wodq i rozpuszczalnikami organicznymi, gqbkami Wishap na sucho i zwilzonymi. Kolejnym krokiem bydzie wprowadzenie fiksatywy, kt6ra ustabilizuje warstwt; malarskq. Proponuje siy zastosowanie roztworu alkoholowego Klucelu G lub Paraloidu B-72 w toluenie nanoszonych przez powlekanie lub natryskiwanie w partiach pudrujqcych sit;. Miejscami konieczne bydzie podklejenie zluszczajqcej sit; warstwy malarskiej przez nasciczenie Klucelem G i docisniycie przez bibulky japol1skq. Klucel G jest propyloeterem celulozy rozpuszczalnym w etanolu i w wodzie, odpornym na dzialanie mikroorganizm6w i nie wykazujqcym tendencji do zmian optycznych, dobrze migrujqcym w glqb warstw.

   Wszystkie powierzchnie pokryte polichromiq zostanq przebadane na okolicznosc wystypowania pykniyc i odspojen tynku, a nastypnie skonsolidowane przez wykonanie iniekcji pod- i miydzytynkowych preparatem mineralnym Ledan TBI, lub bialym cementem oraz – w mniejszych odspojeniach – dyspersjq. Osakrylu KM. Zabieg polqczony zostanie z przezylowaniem wi<tkszych P<tkniyc i wypelnieniem ich zaprawq wapienno-piaskowq.. Rysy, kt6re majq swojci kontynuacjt; w wqtku ceglanym zostanq wypelnione c1smeniowo mikrocementem. Ubytki tynku uzupelnione zostanq w tradycyjnej technologii wapiennej z uzyciem dolowanego wapna firmy Dullinger z Salzburga. Do uzupelnien kolorystycznych proponuje si’r zastosowanie technologii krzemianowej firmy Keim, kt6rej preparaty nie zawierajq dodatk6w organicznych, dziyki czemu uzyskana zostanie odpornosc nowej powloki na ponowny atak mikroorganizm6w. Podstawq wysokiej jakosci farb mineralnych Keim Sq naturalne skladniki: spoiwo – plynny krzemian potasowy, wyselekcjonowane wypelniacze mineralne, pochodzqce z naturalnych zl6z oraz wylqcznie nieorganiczne pigmenty. Tak optymalnie dobrane komponenty

   gwarantujq duzq trwalosc odpomosc i na dzialanie czynnik6w atmosferycznych oraz biologicznych. Do uzupelnienia polichromii w obn:bie przedstawienia Chrystusa posrui:£! pigmenty ze spoiwem z kazeiny boraksowej.

   Konserwacja estetyczna polegaj£!ca na scaleniu kolorystycznym przywroci ich dawny blask.

    

   3.. PROPONOWANE POST{POWANIE KONSERWATORSKIE

    

   1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu zachowania malowidel.
   2. Uscislenie badail stratygraficznych i
   3. Wstypne oczyszczenie malowidel z kurzu i pajyczyn przez delikatne omiatanie miykkimi pydzlami.
   4. Zabezpieczenie rniejsc narazonych na odpadniycie przez wykonanie opasek zabezpieczajqcych i przyklejenie bibulki japonskiej (4% roztworern Klucelu G w etanolu).
   5. Ustalenie wystypowania i zasiygu odspojen
   6. Konsolidacja warstw za porn0C£! iniekcji przy uzyciu preparatu rnineralnego Ledan firmy Krernrner i dyspersji wodnej Osakrylu KM polqczona z przezylowaniem wiykszych pykniyc tynku i wypelnieniem ich zaprawc! wapienno-piaskowq.
   7. Usuniycie przernalowania z 1982 roku rnetodami opracowanymi na podstawie odpowiednich prob- zmywanie wodq i rozpuszczalnikami organicznymi oraz odstukiwanie i odskrobywanie mechaniczne.
   8. Odgrzybienie scian za pomocq preparat6w chemicznych dobranych na podstawie prob. Proponuje siy srodek BFA finny Remmers lub alkoholowy roztw6r srodka Prevento! ON extra Niemieckiej finny Kremer.
   9. Utrwalanie warstwy malarskiej 4% roztworern Klucelu G w etanolu lub 4% Paraloidem B-82 w toluenie. Styzenie dla poszczegolnych partii malowidla ustalone zostanie na podstawie przeprowadzonych
   10. Miejscowe podklejenie luszczqcych siy partii warstwy malarskiej przy uzyciu Klucelu G w etanolu.
   11. Uzupelnienie ubytk6w warstwy zaprawy. Uzupelnienia zostan<! wykonane zgodnie z pierwotnc! technologi£! i sposobem opracowania powierzchni. Jako spoiwo zostanie uzyte bezsiarkowe wapno gaszone firmy Dullinger z
   12. Uzupelnienie powierzchniowych ubytk6w i pobial preparatami firmy KEIM

   – Athenit Fino i Athenit Liscio.

   

  Opr. mgr Dorota Biedronska – Kr6wka                   Krakow, marzec 2023 r.

   

  Załącznik nr 3

 • KOSZTORYS PRAC KONSERWATORSKICH POLICHROMI W KRUCHCIE

  W KOŚCIELE PARAFfALNYM PW. NAWIfiDZENIA NMP W WOLI RZECZYCKtEJ

  wymiary ogólne; 632×563 cm, ok 95 im’

  L P. zakres prac

  konserwatorskich

  jednostka ilość cena wartość

  netto

  wartość brutto
  Uzupełniające badania

  stratygraficzne

  komplet
  2. Oczyszczenie malowidła,

  usunięcie przemalowaó

  95
  3. Wykucie wadłiwych kitów i

  u     elnień

  komplet
  4. Prace iechrnczne iiiiekcje, kity,

  utrwalenie malowideł

  komplet
  ó. Scalenie dekoracji malarskiej na

  ścianach

    60
  Scalenie dekoracjl malarskiej na

  sklepieniach

  m* 35
  7 Konserwacji dekoracji malarskiej

  /obraz Chrystusa/

  m’
  8. Koszty materiałów Łompet
  9. koszty dokumentacji kompe
  RAZEM

  Podatek VAT

   

  Podane ceny jednostkowe zawierają wszystkie koszty wykonania: pełną konserwecję techniczny i estetyczną wraz z koniecznymi uzupełnieniami tynków i polichromii, koszty; materiałów, narzędzi, rusztowań, sprzętu, transportów, niezbędnych badań, konsultacji i nadzorów specjalistycznych, wykonania dokumentacji powykonawczej, niezbędnych zabezpieczeń, oraz wszystkie inne koszty niezbędne do uzyskania właściwej jakoJci przeńra›otu zamówienia

   

  Zestawienie kosztów wymiany drzwi wejściowych zewnętrznych dla Kościoła Parafii NMP w Woli Rzeczyckiej

   

   

   

  Dostawa nowych drzwi w celu wymiany istniejących drewnianych na drzwi metalowe z wystrojem z klepki dębowej w nawiązaniu do obecnych drzwi dla zachowania ciągłości wyglądu.

   

   

  Nowe drzwi będą posiadać następujące cechy:

  • Izolacyjność,
  • Okucia kIamI‹a/klamka
  • Odporność antywyważeniowa na poziomie RC3,
  • System elektroniczny otwartych drzwi (kontaktron)
  • 2 szt małych drzwi w bocznych częściach Kościoła wyposażone w system antypaniczny umożliwiający ewakuację,

  Wymianie podlegać będą drzwi zewnętrze znajdujące się w tylnej części Kościoła. Gtówne dwuskrzydłowe — 1 szt., boczne dwuskrzydłowe – 1 szt, , boczne jednoskrzydłowe —2 szt.

   

   

   

  Zakres prac:

  • Demontaż starych drzwi,
  • Dostawa i montaż nowych

   

   

  Only two pages were converted.

  Please Sign Up to convert the full document.

   

  www.freepdfconvert.com/membership

              

                         

                                                                                                       

   Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego (wzór)

   

   

  ……………………………………..                                                                   ………………………………….

     Pieczęć firmowa Wykonawcy                                                                                              Miejscowość, data

   

   

   

  WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ  UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

   

   

  Dotyczy zadania pn.

  „Wykonanie prac konserwatorskich i remontowych w Kościele Parafialnym p.w. Nawiedzenia NMP w Woli Rzeczyckiej”

  Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………………………………………………….

   

  Adres Wykonawcy:……………………………………………………………………………………………..

   

  Funkcja w realizacji zamówienia Imię i nazwisko Przygotowanie zawodowe/ uprawnienia

   

  Informacja  o podstawie dysponowania tymi osobami
   

  Kierownik robót

   

       
  Osoba z uprawnieniami konserwatorskimi

   

       
   

   

   

       

   

  Oświadczam/y/, że wskazane w niniejszym wykazie osoby posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli przepisy prawa nakładają w stosunku do tych osób  obowiązek posiadania takich uprawnień.

   

   

  ……………………………………………………..

  (podpisy osoby lub osób upoważnionych do  

                                                                                                                       składania oświadczeń woli w imieniu   Wykonawcy)

   

  Uwaga:

  W przypadku , gdy w powyższym wykazie Wykonawca wskazał, że polega na zasobach innych podmiotów jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji niniejszego zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

  Do oferty należy załączyć uwiarygodnione kopie uprawnień osób, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia.

   

   

  Załącznik nr 4

 •                                    Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego (wzór)

   

   

  ……………………………………..                                                                   ………………………………….

   Pieczęć firmowa Wykonawcy                                                                                               Miejscowość, data

   

   

  WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT (PRAC)

   

   

  Dotyczy zadania pn.

   

  „Wykonanie prac konserwatorskich i remontowych w Kościele Parafialnym p.w. Nawiedzenia NMP w Woli Rzeczyckiej”

   

  Nazwa wykonawcy:…………………………………………………………………………………………….

   

  Adres Wykonawcy:……………………………………………………………………………………………..

   

  Poniżej należy wpisywać wyłącznie wykonane zamówienia potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu rozpoczęte i zakończone przez Wykonawcę w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie. W załączeniu należy zamieścić dokumenty potwierdzające, że prace zostały  wykonane należycie, zgodnie z przepisami prawa, zasadami sztuki i prawidłowo ukończone.

  Uwagaw przypadku dokumentów potwierdzających wykonanie zamówień z ich treści musi wynikać zakres wykonywanych prac oraz termin ich wykonania.

   

  Lp. Przedmiot zamówienia                   i miejsce wykonania Całkowita wartość brutto zadania w PLN Termin realizacji prac Zamawiający
  Data rozpoczęcia

  (dd-mm-rrrr)

  Data zakończenia

  (dd-mm-rrrr)

     

   

       
     

   

       
     

   

       

   

   

  ……………………………………………………………..

                                                                                                                            (podpisy osoby lub osób upoważnionych do  

                                                                                                                       składania oświadczeń woli w imieniu   Wykonawcy)

   

   

   

   

   

   

   

  Inwestycja finansowana w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków