Informacja z otwarcia ofert.

Wola Rzeczycka, dnia 09.10.2023 r.

 

I N F O R M A CJ A  Z  O TW AR CI A   O F ER T

Parafia Rzymskokatolicka p. w. Nawiedzenia NMP w Woli Rzeczyckiej informuje, że
w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn.

 

„Wykonanie prac konserwatorskich i remontowych w Kościele Parafialnym p.w. Nawiedzenia NMP w Woli Rzeczyckiej”

 

do końca terminu na złożenie ofert tj. do dnia 02.10.2023 r. do godz. 15:00 wpłynęła 1 oferta złożona przez:

Lp. Nazwa

Wykonawcy

Kwota brutto

 

Okres gwarancji

(minimum 60 miesięcy)

1. Firma Budowlano-Konserwatorska Katarzyna Bielawska

ul. Tyniecka 116/2

30-376 Kraków

300 120,00 zł  

 

84 miesiące

 

                                                                                                                                     ks. Marcin Hejman